BUJ

Kad stāsies spēkā jaunais marķējums, vēlēšos iegādāties ražojumus ar visaugstāko energoefektivitāti, kas vien nopērkami. Vai A klases ražojumi būs nopērkami uzreiz?

Nē, nevar noteikti apgalvot, ka A klases ražojumi būs nopērkami uzreiz. Visticamāk, ka A energoefektivitātes klase sākotnēji varētu paliks tukša, jo tā tika iecerēta ierīcēm, kuras tiks ražotas un tirgū nonāks nākotnē. Viskvalitatīvākajām ierīcēm, kas tiek ražotas šobrīd, varētu tikt piešķirta energoefektivitātes klase B vai C.

Kā tiks uzraudzīta jaunās vērtēšanas skalas ieviešana?

ES dalībvalstis ar tirgus uzraudzības institūciju atbalstu veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu sodu piemērošanu par pārkāpumiem. ES Regulas Nr. 2017/1369 7. panta 4. apakšpunkts nosaka, ka dalībvalstis pašas pieņem noteikumus par sodiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, ieskaitot nelikumīgu marķējuma lietošanu. Šiem sodiem jābūt samērīgiem, iedarbīgiem un atturošiem. Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu saraksts atrodams šajā saitē – ec.europa.eu/docsroom/documents/42281

Vai tiem, kas neieviesīs jauno energomarķējumu, tiks noteikti ierobežojumi piedalīties publisko iepirkumu konkursos? Ja tā, kopš kura laika?

Ja piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs nelieto jauno marķējuma sistēmu pēc tam, kad spēkā ir stājusies Pamatregula, ar ko izveido energomarķējuma satvaru, tas nevar piedalīties valsts institūciju iepirkumu konkursos – saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288 pantu, regulas ir vispārpiemērojami tiesību akti, kas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Valsts pārvaldes iestāžu darbībās jāievēro likumības, objektivitātes un labas pārvaldības principi. Ja piedāvājums konkursam sagatavots, pārkāpjot likumu par jauno energomarķējuma skalu, šāda piedāvājuma pieņemšana ir neapšaubāms likumpārkāpums.

Kā Eiropas Savienība palīdzēs ieviest jauno energomarķējumu?

Eiropas Komisija finansē vairākus projektus, kuru uzdevums ir veicināt pāreju uz enerģijas ilgtspēju, sniedzot vajadzīgo informāciju un atbalstot visas ieinteresētās personas. Atbalsta pasākumi tiks papildināti ar jaunām iniciatīvām, kas stiprinās valsts pārvaldes iestāžu kapacitāti. Piemēram, tiks veicināta apmaiņa ar labās prakses piemēriem un piedāvātas apmācības. Dalībvalstu līmenī tiks īstenoti veicināšanas pasākumi saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu.

Vēlos nopirkt jaunu elektroierīci; man vajadzētu preci, kas iepriekš atbilda A +++ energoefektivitātes klasei. Kurai klasei jaunajā sistēmā tā atbilst?

Nav iespējams iepriekš noteikt, kurai energoefektivitātes klasei atbildīs ražojums, kurš iepriekš atbilda A +++ klasei. Vienkāršākais veids, kā salīdzināt atšķirības starp veco un jauno vērtējuma skalu, ir iepazīties ar informāciju jaunajā energomarķējumā.

Papildus etiķetēm, kā varu salīdzināt dažādu ierīču energoefektivitātes rādītājus, piemēram, manu veco A +++ klases elektroierīci ar jaunu A klases elektroierīci?

Objektīvu ražojumu salīdzinājumu un novērtējumu varēs veikt ar EPREL energomarķēto ražojumu datubāzes palīdzību. 2020. gada beigās kļūs pieejama datubāzes sadaļa ar tiem ražojumiem, kuri tiks pārmarķēti. Šī sadaļa būs īpaši veidota profesionāliem pircējiem un patērētājiem. Tai varēs piekļūt ar īpašas platformas palīdzību no Eiropas Savienības tīmekļa vietnes. Ražotāju pienākums ir norādīt plašu tehnisku informāciju par saviem ražojumiem, tādēļ varēs salīdzināt sīku, detalizētu informāciju par dažādu piegādātāju piedāvātajiem ražojumiem. Līdz 2021. gada 1. martam būs pieejama informācija līdzšinējā energomarķējuma skalā; pēc 2021. gada 1. marta pieejamā informācija par ražojumiem attieksies uz jauno energomarķējuma skalu.

Kādu papildu informāciju ietvers jaunais energomarķējums?

Jaunais marķējums ļaus piekļūt ražojuma tehniskajiem datiem rokas stiepiena attālumā ar kvadrātkoda jeb QR koda palīdzību. Jaunais marķējums saturēs katra ražojuma unikālo QR kodu, kas tieši sasaistīts ar EPREL jeb ES energomarķēto ražojumu datubāzi, kurai varēs pieslēgties, lai iegūtu tehnisko informāciju par ražojumu un preces datu lapas. Šādā veidā visu svarīgāko informāciju varēs iegūt ātrāk un efektīvāk, lai novērtētu katra ražojuma ekonomisko potenciālu atkarībā no tā veiktspējas, energoefektivitātes rādītājiem, kā arī tā atbilstību noteikumiem (sīkāk skatīt ceļveža 9. nodaļu).

Vai jaunais marķējums veicinās uzņēmumu sociālo atbildību un pārskatatbildību praksē?

Jā, jaunais energomarķējums palīdzēs uzņēmumā īstenot sociālo atbildību, praksē uzlabojot uzņēmuma sniegumu saskaņā ar visjaunākajām vadlīnijām un vienādotiem starptautiskiem jomas standartiem (ISO 26000, GRI 302, AA10000). Jaunais energomarķējums dos iespēju uzsvērt uzņēmuma nostāju vides un enerģētikas jautājumos ar tāda mehānisma palīdzību, kas ir viegli izvērtējams un atpazīstams visām iesaistītajām pusēm, viegli saprotamā veidā informējot par jūsu uzņēmumu kā sociāli atbildīgu.