Projekta konsorcijs

Label 2020 projektu koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra, un tas tiks īstenots 16 ES dalībvalstīs.

 • Austrija

  Austrijas Enerģētikas aģentūra ir valsts enerģētikas izcilības centrs. Jaunās tehnoloģijas, atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte ir mūsu zinātniskās darbības galvenie virzieni. Mēs esam neatkarīga ideju laboratorija, kas pārvalda zināšanas, sniedz informāciju pamatotai lēmumu pieņemšanai un izstrādā ierosinājumus ar enerģētiku saistītu pasākumu un projektu īstenošanai.

  Lasīt vairāk
 • Bulgārija

  BSERC ir enerģētikas ekspertu apvienība, kas pēta un popularizē ilgtspējīgu enerģiju Bulgārijā. Vairāk nekā 10 gadus Centrs ir atbalstījis valsts valdību un sabiedrību enerģētikas jomā atbilstoši ES un globālajām tendencēm.

  Lasīt vairāk
 • Horvātija

  Enerģētikas institūts Hrvoje Pozar ir izcilības centrs enerģētikas plānošanas, analīzes un vides aizsardzības jomā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Mums ir 25 gadu pieredze labākas enerģētikas un klimata nākotnes radīšanā ar aptuveni 200 projektiem (pētījumiem, ieviešanu, analīzi utt.) gadā.

  Lasīt vairāk
 • Čehija

  SEVEn ir Čehijas tirgū kopš 1990. gada, kad tas dibināts kā bezpeļņas konsultāciju uzņēmums. Tās darbs ir vērsts uz energoefektivitātes veicināšanu, kā līdzekli ekonomiskās attīstības un vides aizsardzības atbalstam. SEVEn mērķis ir pārvarēt šķēršļus, kas kavē enerģijas taupīšanas ekonomiskā potenciāla apmierinošu izmantošanu rūpniecībā, komerciālajā un publiskajā sektorā, kā arī mājsaimniecību ikdienas dzīvē.

  Lasīt vairāk
 • Dānija

  Vairāk nekā 15 gadus Vores birojs ir atbalstījis valdību, valsts iestādes un nevalstiskās iestādes ar zināšanām, apmācībām un izglītību ekodizaina jomā un enerģijas marķēšanas jomā (politikas darbs, komunikācija un tirgus uzraudzība).

  Lasīt vairāk
 • Dānija

  Dānijas Enerģētikas aģentūra ir atbildīga par uzdevumiem, kas saistīti ar enerģijas ražošanu, piegādi un patēriņu, kā arī Dānijas centieniem samazināt oglekļa emisijas. Aģentūra ir atbildīga arī par atbalstu to komunālo pakalpojumu ekonomiskai optimizācijai, kas papildus enerģijai ietver ūdeni, atkritumus un telekomunikācijas. Dānijas Enerģētikas aģentūra tika izveidota 1976. gadā un ir pakļauta Klimata, enerģētikas un komunālo lietu ministrijai.

  Lasīt vairāk
 • Francija

  ADEME aktīvi darbojas valsts politikas īstenošanā tādās jomās kā vide, enerģētika un ilgtspējīga attīstība. ADEME sniedz specializētus un konsultatīvus pakalpojumus uzņēmumiem, vietējām pašvaldībām un kopienām, valsts iestādēm un sabiedrībai, lai tās varētu izveidot un nostiprināt savu darbību vides jomā.

  Lasīt vairāk
 • Vācija

  Vācijas bezpeļņas uzņēmums co2online kopš 2003. gada organizē kampaņas par energoefektivitāti un klimata aizsardzību Vācijā. Tā mērķis ir individuāli informēt patērētājus par energoefektīvu dzīvesveidu un mudināt viņus turpmāk rīkoties.

  Lasīt vairāk
 • Vācija

  Vācijas Mazumtirdzniecības federācija (HDE - Handelsverband Deutschland) ir Vācijas mazumtirdzniecības nozares jumta organizācija. Vācijā, apm. 300 000 mazumtirdzniecības uzņēmumu ar 450 000 tirdzniecības vietām un vairāk nekā trīs miljoniem darbinieku kopējais apgrozījums gadā pārsniedz 535 miljardus euro.

  Lasīt vairāk
 • Vācija

  Adelphi ir vadošā neatkarīgā ideju banka un sabiedriskās politikas konsultāciju sniedzējs klimata, vides un attīstības jautājumos. Mūsu uzdevums ir uzlabot globālo pārvaldību, izmantojot pētniecību, dialogu un konsultācijas. Mēs piedāvājam uz pieprasījumu orientētus, pielāgotus pakalpojumus ilgtspējīgai attīstībai, palīdzot valdībām, starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem un bezpeļņas stratēģijas globālu problēmu risināšanai.

  Lasīt vairāk
 • Grieķija

  Atjaunojamās enerģijas avotu un taupīšanas centrs (CRES) ir valsts enerģētikas aģentūra, kas koncentrējas atjaunojamās enerģijas avotu un enerģijas taupīšanas jomā. Tā darbojas kā Grieķijas valsts padomniece, piedalās Eiropas un valstu pētniecības un attīstības projektos un izstrādā enerģētikas informācijas sistēmas, tehniskos un ekonomiskos pētījumus, tirgus izpēti, apmācību un veicināšanas pasākumus.

  Lasīt vairāk
 • Itālija

  Eliante ir neatkarīga labdarības organizācija, kas strādā, lai veicinātu vides ilgtspējību un veicinātu izpratni par energoefektivitāti, izmantojot inovatīvas pieejas. Tās pieeja ir izstrādāt uz patērētājiem orientētus izglītības veidus, kuru mērķis ir izraisīt uzvedības izmaiņas, kas ļautu ilgtermiņā ietaupīt enerģiju.

  Lasīt vairāk
 • Itālija

  Legambiente, kas dibināta 1980. gadā, ir visplašāk izplatītā vides organizācija Itālijā, kuras galvenā mītne ir Roma, 20 reģionālās filiāles, 600 vietējās grupas un 115.000 biedru visā valstī. To kā “vides interešu apvienību” atzinusi Itālijas Vides ministrija.

  Lasīt vairāk
 • Latvija

  EKODOMA ir tehnoloģiju konsultāciju uzņēmums, kura galvenā darbība ir saistīta ar energoefektīviem risinājumiem un ilgtspējīgas enerģijas avotiem. Mūsu mērķis ir panākt ekonomikas izaugsmi, neradot kaitējumu videi.

  Lasīt vairāk
 • Polija

  Polijas Valsts enerģijas saglabāšanas aģentūra (KAPE) darbojas kopš 1994. gada, nepārtraukti paplašinot tās pakalpojumus energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā. Mēs palīdzam uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm un nevalstiskajām institūcijām, izmantojot konsultācijas, mācības un izglītību racionālas enerģijas izmantošanas jomā.

  Lasīt vairāk
 • Portugāle

  ADENE – Portugāles Enerģētikas aģentūra ir privāta bezpeļņas sabiedriski noderīga apvienība, kuras uzdevums ir attīstīt sabiedriskas nozīmes pasākumus tādās jomās kā enerģētika un energoefektivitāte, tostarp mobilitāte un efektīva ūdens izmantošana. ADENE redzējums ir būt par izcilības centru pārejai uz enerģiju, iedzīvotāju un iestāžu mobilizācijai, konkurētspējīgākai, ilgtspējīgākai un mazoglekļa ekonomikai.

  Lasīt vairāk
 • Rumānija

  Rumānijas Enerģētikas regulatīvā iestāde izstrādā, apstiprina un uzrauga to, kā tiek piemēroti obligātie valsts noteikumi, kas nepieciešami nozares darbībai un enerģijas, siltuma un dabasgāzes tirgus efektivitātei, konkurencei, pārredzamībai un patērētāju aizsardzībai, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un uzraudzībai valsts līmenī.

  Lasīt vairāk
 • Spānija

  ECODES ir bezpeļņas organizācija, kas darbojas neatkarīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un vides dimensiju attīstību. Mēs runājam un sadarbojamies ar visām ieinteresētajām personām tādu pasākumu īstenošanā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un sociālās pārmaiņas. Mūsu darba pamatā ir profesionālās pārdomas, kas nes kritisku un inovatīvu redzējumu. Mēs vēlamies būt ietekmīga organizācija, kas spēj mobilizēt arvien lielāku skaitu dalībnieku, kuri vēlas veicināt pārmaiņas.

  Lasīt vairāk
 • Zviedrija

  Zviedrijas Enerģētikas aģentūra (SEA) ir atbildīga par pāreju uz ilgtspējīgu, no fosilajiem avotiem brīvu labklājīgu sabiedrību. Aģentūra ir atbildīga par ekodizaina direktīvu un energoefektivitātes marķējuma regulu ieviešanu, tostarp par politikas darbu, tirgus uzraudzību un saziņu. Aģentūrai ir sava testēšanas laboratorija.

  Lasīt vairāk
 • Lielbritānija

  Energy Saving Trust ir vadoša un uzticama organizācija, kas palīdz cilvēkiem taupīt enerģiju katru dienu. Mūsu eksperti katru gadu uzrunā miljoniem māju īpašnieku, sniedz augstas klases programmas valdībām un sniedz konsultācijas Apvienotās Karalistes uzņēmumiem un starptautiskiem uzņēmumiem. Viss, ko mēs darām, balstās uz mūsu progresīvo pētniecību.

  Lasīt vairāk