Vispārīgā informācija

Kad pašreizējais marķējums tiks aizstāts ar jauno marķējumu sadzīves tehnikai un televizoriem, kas ir laisti tirgū pirms un pēc 2020. gada novembra?

 • Nomaiņa jāveic 14 darbdienu laikā no 2021. gada 1. marta. 14 dienas ir noteiktas kā darbdienas –no pirmdienas līdz piektdienai, bet ne sestdienas, svētdienas vai Valsts svētku dienas. Jaunos marķējumus nedrīkst izvietot ne fiziskajos, ne tiešsaistes veikalos līdz 2021. gada 1. martam.
 • Prasības par marķējuma aizstāšanas (nomaiņas) laiku ir vienādas attiecībā gan uz fiziskajiem, gan uz tiešsaistes veikaliem.

Vai ir jāaizstāj arī to produktu marķējums, kas jau ir mazumtirgotāju krājumos?

 • Izplatītājiem ir jāizvieto jaunais marķējums veikalos pie produkta un tiešsaistes veikalos no tās dienas, kad stājas spēkā jaunā marķējuma lietošana. Nav nepieciešams mainīt mazumtirgotāju krājumos esošo vienību iepakojumu saturu, tāpēc pašreizējais marķējums un produktu informācijas lapas nav jāmaina.
 • Tomēr attiecībā uz gaismas avotiem tirgotājiem 18 mēnešu laikā no 2021. gada 1. septembra, t. i., līdz 2023. gada 28. februārim, esošais marķējums jāaizstāj ar jauno marķējumu tāda paša izmēra uzlīmes formātā.

Vai vizuālajās reklāmās un katalogos produktus ar jauno marķējumu var izrādīt pirms 2021. gada 1. marta (un 1. septembra attiecīgām produktu grupām)?

 • Jebkura vizuālā reklāma, kurā redzams jaunais produktu marķējums un jaunā energoefektivitātes klase, nedrīkst kļūt publiski pieejama pirms datuma, kad stājas spēkā jaunie noteikumi (atkarībā no produkta – 2021. gada 1. marts vai 1. septembris). Katalogus var sagatavot, bet tos nedrīkst izplatīt pirms norādītajiem datumiem. Tas pats attiecas arī uz reklāmu tiešsaistē.

Attiecībā uz mājsaimniecības ierīcēm, televizoriem un elektroniskajiem displejiem – kuri produkti ir atbrīvoti no marķējuma maiņas un līdz kuram brīdim mazumtirgotājiem ir atļauts pārdot šos produktus?

 • Ja izplatītājs nevar iegūt jauno marķējumu krājumos esošajām vienībām, jo piegādātājs ir pārtraucis darbību, ir atļauts pārdot produktus ar pašreizējo marķējumu līdz 2021. gada 30. novembrim. Pēc tam šīs vienības nedrīkst atrasties ne fiziskajos, ne tiešsaistes veikalos, un tās vairs nedrīkst pārdot.
 • Ja pēc 2020. gada 1. novembra tirgū netiek laistas vienības, kas pieder vienam un tam pašam modelim vai līdzvērtīgiem modeļiem, un ja pašreizējais un jaunais marķējums pieprasa atšķirīgu modeļa testēšanu, piegādātājs ir atbrīvots no pienākuma piegādāt atkārtotu marķējumu vienībām, kas laistas tirgū pirms 2020. gada 1. novembra. Šādā gadījumā izplatītājam ir atļauts pārdot vienības tikai ar pašreizējo marķējumu līdz 2021. gada 30. novembrim. Pēc tam šīs vienības nedrīkst atrasties ne fiziskajos, ne tiešsaistes veikalos, un tās vairs nedrīkst pārdot.

Pārdošana tiešsaistē vai attālināti, tai skaitā arī vizuālā reklāma un reklāmas materiāli

Kādas īpašas prasības ir jāņem vērā attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē un attālināti?

 • Bultiņa produkta energoefektivitātes klases krāsā un pieejamais energoefektivitātes klašu diapazons jānovieto blakus produkta modeļa attēlam vai nosaukumam gan attālinātās pārdošanas katalogā vai materiālā, gan tīmekļa vietnē. Bultiņu grafiskās specifikācijas ir sīki aprakstītas katras enerģijas marķējuma regulas VII un VIII pielikumā. Drukātajam materiālam ir iespējama vienkrāsaina versija.
 • Piegādātājiem jānodrošina jaunā energomarķējuma un produktu informācijas lapu pieejamība EPREL datubāzē. Izplatītājs no piegādātāja tos var pieprasīt izdrukātā veidā (3. pants “Piegādātāju pienākumi”). Jaunā enerģijas marķējuma un produktu informācijas lapu papildu specifikācijas attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē un attālināti ir izklāstītas katras enerģijas marķējuma regulas VII un VIII pielikumā.
 • Telemārketinga un attālinātās pārdošanas gadījumā patērētāji var pieprasīt izdrukātu energomarķējuma un produktu informācijas lapu kopijas (parasti VII pielikuma 6. punkts). Telemārketinga gadījumā klientam mutiski sniegtajai informācijai jāietver produkta energoefektivitātes klase un pieejamo energoefektivitātes klašu klāsts.

Informācija par EPREL (ES datubāze produktiem, kuriem izstrādāts energomarķējums)

Kā un kad tiks ģenerēts jaunais marķējums?

 • Piegādātājiem jau kopš 2019. gada 1. janvāra ir jāreģistrē visas iekārtas, kurām ir nepieciešams enerģijas marķējums.
 • Piegādātājiem ir jāpārreģistrē produkti, ja uz tiem neattiecas regulās noteiktie izņēmumi. Pārreģistrācijas laikā tiks ģenerēts jauns EPREL identifikators.
 • Q3/2020 EPREL ļauj uzņēmumiem reģistrēt produktus iepriekš, tādējādi ģenerējot jauno marķējumu “manuāli”. EPREL izveidos QR kodu, kas jāiekļauj uzlīmju avota failā (publicēts Europa, INDD formātā). Tādējādi marķējumu var veidot patstāvīgi, izmantojot grafiskās apstrādes programmatūru.
 • Paredzams, ka pilnīga pārreģistrācija EPREL datubāzē būs pieejama no 2020. gada trešā ceturkšņa. Tā ietvers uzlabotā marķējuma ražošanas funkcionalitāti. Līdz ar to no 2020. gada trešā ceturkšņa EPREL būs pieejami visi jaunā marķējuma veidi. Datubāzē jāievada visi dati par produktu, un marķējums tiks automātiski izveidots, izmantojot EPREL sistēmu.

 

Vai izplatītāji varēs lejupielādēt marķējumu un produktu datu lapas no EPREL?

 • Izplatītāji varēs lejupielādēt informāciju no EPREL no dienas, kad stāsies spēkā jaunie noteikumi par marķēju.

Kad EPREL informācija par jauno marķējumu būs redzama plašākai sabiedrībai?

 • Plašākai sabiedrībai būs iespējams lejupielādēt jauno marķējumu un ar produktiem saistīto informāciju no EPREL.
 • Piekļuvi EPREL atvieglos QR kods, kas ir tieši saistīts ar produkta lapu EPREL datubāzē.
 • EPREL sniegtā informācija būs balstīta uz esošajiem noteikumiem attiecībā uz mājsaimniecības ierīcēm, televizoriem un elektroniskajiem displejiem līdz 2021. gada 28. februārim, bet attiecībā uz gaismas avotiem – 2021. gada 31. augustam. Informācija saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par sadzīves tehniku, televizoriem un elektroniskajiem displejiem tiks sniegta no 2021. gada 1. marta, bet par gaismas avotiem – no 2021. gada 1. septembra.

Reklāma un izglītojošie materiāli par jauno marķējumu

Kāda veida reklāmu un izglītojošus materiālus drīkst izmantot pirms jauno noteikumu piemērošanas datuma (2021. gada 1. marts vai 2021. gada 1. septembris atkarībā no produktu grupas)?

 • Jebkura vizuālā reklāma, kurā redzams uzlabotais produkts un tā jaunā energoefektivitātes klase, nedrīkst kļūt publiski pieejama pirms jaunās regulas piemērošanas datuma (2021. gada 1. marts mājsaimniecības ierīcēm, televizoriem un elektroniskajiem displejiem, 2021. gada 1. septembris gaismas avotiem). Katalogus var sagatavot, bet tos nedrīkst izplatīt pirms norādītajiem datumiem. Tas pats attiecas arī uz reklāmu tiešsaistē.
 • Pirms jauno regulu piemērošanas var notikt informatīvas kampaņas par Eiropas energomarķējuma atjaunināšanu, pievienojot izglītojošus materiālus.